ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
サイトのご利用案内(i)へ

ข่าว

ข่าว

ส านักขนส่งมหานครโตเกียว

“TOKYO STARTER KIT” (ตั๋วโดยสารพร้อมแพ็คเกจ) จะวางจ าหน่ายแล้ว!

เป็ นแพค ็ เกจการบริการทางการแพทยร์วมถงึประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น
เพอื่ ใหท้ ่านเพลิดเพลินไปกบักรุงโตเกียวไดอ้ยา่ งสะดวกสบายปลอดภยัและอนุ่ ใจยงิ่ ข้ึน

ส านักขนส่งมหานครโตเกียวจะวางจ าหน่าย “TOKYO STARTER KIT” (ตั๋วโดยสารพร้อมแพ็คเกจ) ซึ่งเป็นตั๋วภายใต้แนวความคิดใหม่ที่จะแก้ไขปัญหาเช่น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนกรุงโตเกียว ไม่ทราบว่าจะไปโรงพยาบาลใดในกรณีได้รับบาดเจ็บหรือป่ วยระหว่างการเดินทาง การสื่อสารกันไม่เข้าใจเมื่อไปโรงพยาบาล หรือการที่ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่สูงด้วยตนเองฯลฯ เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินไปกับกรุงโตเกียวได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และอุ่นใจยิ่งขึ ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ทั ้งนี ้ ตั๋วโดยสารพร้อมแพ็คเกจนี ้วางจ าหน่ายภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท โตเกียว มารีน แอนด์ นิจิโด ไฟร์ อินชัวรันส์จ ากัด ซึ่งท าข้อตกลงความร่วมมือในวงกว้าง※1 กับกรุงโตเกียว

รายละเอียด

1 สาระสังเขปของ TOKYO STARTER KIT

ในชุดนี ้จะประกอบด้วย “Tokyo Subway Ticket” กับ “Toei Bus One-day Pass” ที่ให้ท่านโดยสารรถไฟใต้ดินโทเอทุกสายกับโตเกียวเมโทรทุกสายได้ไม่จ ากัดในเวลา 72 ชั่วโมง พร้อมกับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศส าหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่ นโดยเฉพาะ
นอกจากนี ้ หากท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเฉพาะในโทรศัพท์มือถือ สิ่งที่ท่านจะได้รับเช่น การแนะน าสถาบันการแพทย์การบริการล่ามเวลาเข้ารับการตรวจรักษาหรือเวลาอื่นๆ การช่วยเหลือหากหนังสือเดินทางสูญหาย ฯลฯ
นอกจากนี ้ ในชุดนี ้ยังมาพร้อมการบริการต่างๆ มากมายเช่น การให้ข้อมูลการท่องเที่ยว คูปองสุดคุ้ม การแจ้งข้อมูลหลายภาษาในยามเกิดภัยพิบัติ ฯลฯ

2 วันที่เริ่มวางจ าหน่าย

ตั ้งแต่วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม ค.ศ. 2019

3 ราคาจ าหน่าย

3,000 เยน (รวมภาษี) ※ไม่มีราคาส าหรับเด็ก

4 สถานที่และเวลาจ าหน่าย

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวสถานีUeno-Okachimachi (8.00 –20.00 น.)
ส านักงานนายสถานี Tochomae, สถานี Shinjuku Nishiguchi, สถานี Daimon สายโทเอ-โอเอโดะ และสถานี Shimbashi สายโทเอ-อาซาคุซะ(รถไฟเที่ยวแรก –22.00 น.)

5 ผู้ที่มีสทิธ์ิซอ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่ น

โดยเราจะขอดูหนังสือเดินทางเพื่อตรวจสอบว่า ท่านเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่ น นอกจากนี ้ เวลาที่ท่านซื ้อตั๋ว เราจะอ่านข้อมูลหนังสือเดินทางโดยใช้อุปกรณ์เฉพาะเพื่อลงทะเบียนผู้เอาประกัน

  1. ※1“ข้อตกลงความร่วมมือในวงกว้าง”
    คือ ข้อตกลงระหว่างกรุงโตเกียวกับองค์กรต่างๆ ที่จะประสานงานและร่วมมือกันแบบบูรณาการครบวงจรและข้ามหน่วยงานในโครงการต่างๆ เพื่อที่จะท าให้การปกครองกรุงโตเกียวเป็นไปอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพจากมุมมองของ Citizen of Tokyo First

รายละเอียดชุด “TOKYO STARTER KIT”

image:TOKYO STARTER KIT

(1)ตั๋วโดยสาร

[1]Tokyo Subway 72Hour Ticket

ใช้โดยสารรถไฟใต้ดินโทเอทุกสายและโตเกียวเมโทรทุกสายได้ไม่จ ากัดภายใน 72 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เริ่มใช

[2]Toei Bus One-day Pass

ใช้โดยสาร Toei Bus(ยกเว้นสาย Koto 01) ใน 23 เขตของกรุงโตเกียวได้ไม่จ ากัดภายใน 1 วัน※

  1. ในกรณีใช้รถโดยสารประเภทกลางดึก มีค่าโดยสารส่วนต่างเพิ่มเติมจากปกติ (ผู้ใหญ่ 210 เยน (บัตร IC : 206 เยน) อนึ่ง ในช่วงเวลาเที่ยงคืน -4.00 น. สามารถใช้ตั๋วโดยสารที่มีอายุใช้งานของวันก่อนหน้านั ้นได้ด้วย
[3]CHIKATOKU

เป็นบริการที่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษเช่น ส่วนลด ของสมนาคุณ ฯลฯ เมื่อท่านแสดงตั๋วโดยสาร (ได้แก่Tokyo Subway Ticket หรือ Toei Bus One-day Pass) ให้กับทางสถานที่หรือร้านที่เข้าร่วมโครงการ

(2)การบริการให้ความช่วยเหลือทั่วไปส าหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่ น

เราจะให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในกรณีที่ประสบปัญหาต่างๆ ระหว่างการเดินทางในช่วงระยะเวลาสูงสุด 72 ชั่วโมงนับจากเวลา 0 น. ของวันถัดจากวันที่ซื ้อ “TOKYO STARTER KIT”

[1]ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศส าหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่ น
รายละเอียดความคุ้มครองฯลฯ
รายละเอียดประกันภัยการเดินทางต่างประเทศส าหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่ น
รายละเอียดความคุ้มครอง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีได้รับบาดเจ็บหรือป่วยในประเทศญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายกลับประเทศของท่าน ฯลฯ
ทุนประกัน 5,000,000 เยน
ระยะเวลาการคุ้มครอง เริ่มตั ้งแต่เวลา 0 น. ของวันถัดจากวันที่สมัคร (วันที่ซื ้อ “TOKYO STARTER KIT”) จนถึงเวลาที่ท่านออกจากประเทศญี่ปุ่ น (สูงสุดไม่เกิน 3วัน)
Cashless Medical Service

เราจะแนะน าสถาบันการแพทย์ตามอาการบาดเจ็บหรือป่ วย และท่านจะเข้ารับการตรวจรักษาได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองซึ่งในกรณีนี ้ เนื่องจากบริษัทประกันจะช าระค่ารักษาพยาบาลให้โดยตรง ท่านจึงเข้ารับการรักษาได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 เยนโดยไม่มีส่วนที่ท่านต้องรับผิดชอบ

บริการล่ามทางโทรศัพท์

ท่านสามารถเข้ารับการตรวจรักษาในสถาบันการแพทย์โดยใช้บริการล่ามทางโทรศัพท์ที่ให้บริการ 3 ภาษาได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลี นอกจากนี ้ ในสถานที่อื่นๆ นอกเหนือจากสถาบันการแพทย์เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ ท่านก็สามารถใช้บริการล่าม 43 ภาษาทางโทรศัพท์ได้

Travel Service

เราจะให้บริการในวงกว้างเช่น การช่วยเหลือหากหนังสือเดินทางหรือบัตรเครดิตสูญหายหรือถูกขโมย การจองรถรับส่งระหว่างสนามบินกับโรงแรม การแจ้งข้อความไปยังครอบครัวของท่านในต่างประเทศ ฯลฯ

[2] การให้ข้อมูลภัยพิบัติ

ในยามที่เกิดภัยพิบัติ เราจะให้ข้อมูลภัยพิบัติตามข้อมูลต าแหน่งพิกัดโดยผ่านแอพพลิเคชั่นเฉพาะส าหรับผู้ซื ้อ “TOKYO STARTER KIT” (ภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลี) นอกจากนี ้ ท่านจะได้ข้อมูลจุดรวมพลที่ใกล้ที่สุดและเส้นทางไปยังจุดรวมพล

ในการสมัครบริการนี ้ ท่านเพียงแต่วางหนังสือเดินทางทาบบนอุปกรณ์เฉพาะ เครื่องจะอ่านข้อมูลที่จ าเป็น ซึ่งเป็นระบบที่คิดค้นขึ ้นใหม่โดยที่ท่านไม่ต้องด าเนินการที่ซับซ้อนในการกรอกข้อมูลเช่น ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ ลงในเอกสารสัญญา

วิธีซื ้อ

1, ื ้อกับเจ้าหน้าที 2, ตรวจสอบหนังสือเดินทาง 3, ลงทะเบียนข้อมูลลูกค้า 4, ับมอบสินค้า


ติดต่อสอบถาม

ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าโทเอ ทรานสปอร์ตเทชั่น โทร
.03-3816-5711(9.00-20.00 น. เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด)

Here is the usage information of the site.

Guide to using the site is here.